Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNIWSZYSCY

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu stosownie do zapisu Art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 21 z późn. zm. oraz Art. 83 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 z późn. zm., oraz §30 ust. 1 Statutu Spółdzielni

 

ZWOŁUJE

 

w dniu 29 czerwca 2016 roku o godz. 1700 w Auli przy

Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji:       a) Mandatowo – Skrutacyjnej, b) Wnioskowej.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.
 4. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 5. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenia przez Zebrania Grupy Członków Kandydatów do Rady Nadzorczej.
 6. Zgłoszenie Kandydatów na delegata na Zjazd Podkarpackiego Związku Rewizyjnego.
 7. Informacja ws projektu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 8. Głosowanie tajne nad:   a) wyborem Rady Nadzorczej, b) wyborem delegata na Zjazd Podkarpackiego Związku Rewizyjnego, c) absolutorium dla członków Zarządu.
 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok.

b)    Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.

c)     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.

d)    Rozliczenia wyniku finansowego gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2015 rok.

e)    Podziału zysku netto za 2015 rok.

f)     Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

g)    Zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

 1. Ogłoszenie wyników głosowania tajnego w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 2. Ogłoszenie wyników głosowania tajnego w sprawie wyboru delegata na Zjazd Podkarpackiego Związku Rewizyjnego.
 3. Ogłoszenie wyników głosowania tajnego w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 4. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 5. Zakończenie obrad.

 

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad tj. protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdaniami z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem finansowym wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał. Będą one wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45 (pokój nr 4), w Administracjach Osiedli oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zasady zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia regulują wymienione na wstępie Ustawy oraz Statut Spółdzielni (§26 – §44) dostępne na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl– oraz w biurach Administracji i Zarządu Spółdzielni.

Podstawą wydania mandatu uprawniającego do głosowania jawnego jest złożenie podpisu na liście obecności za okazaniem dowodu tożsamości.

Podstawa wydania karty do głosowania tajnego jest złożenie podpisu na liście w obecności komisji mandatowo-skrutacyjnej za okazaniem mandatu.

Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście (§28 ust. 1 Statutu Spółdzielni).

Z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym dobiega końca kadencja Rady Nadzorczej wybranej w 2013 roku – Walne Zgromadzenie zobowiązane jest dokonać wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Informujemy, że zgodnie z §40 pkt 4 Statutu Spółdzielni Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają właściwe Zebrania Grupy Członków.

podpisy