Przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Jarosławiu na os. Witosa 2,

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Jarosławiu na os. Witosa 2,

Lokal Nr 1. – o powierzchni 55,83m2.
Lokal Nr 2. – o powierzchni 68.67 m2.

Cena wywoławcza 7,00 zł /m2/m-c (netto), cena wywoławcza nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) dla każdego z lokali oraz podanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.
Istnieje możliwość połączenia przedmiotowych lokali.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul . Poniatowskiego 45w dniu 02.02.2016 r.
• lokal Nr 1. o godz. 9.30
• lokal Nr 2. o godz. 10. 00

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto: 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002 BS w J-wiu .

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.