1. Protokół z Walnego Zgromadzenia w 2023 r.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w 2023 r.
 3. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.
 4. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.
 7. Projekty uchwał w 2024 r.
  a) – Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
  b) – Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
  c) – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.
  d) – Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.
  e) – Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
  f) – Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej na os. Słoneczne, działka nr 3104/8.
  g) -Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konfederackiej, działka nr 1574/14.
  h) – Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za 2023 rok.
Pobierz wszystkie