Przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o pow. 37,70 m2.

auction-300x225Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o pow. 37,70 m2, drugie piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój oraz piwnica o powierzchni 2,40 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 99.000,- zł.

Wadium wynosi: 9.900,- złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Sp-ni.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 77 1020 4287 0000 2502 0022 8957 PKO BP w Jarosławiu z dopiskiem „przetarg na mieszkanie Kombatantów” lub gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 09 lipca 2014 roku do godz. 900.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej oraz wniesienia wpisowego w kwocie 420,-zł i udziału członkowskiego w kwocie 100,-zł w przypadku osób fizycznych. Po zakończeniu przetargu kwotę wylicytowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. Wpłacone wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Administracji osiedla tel. 16-621-51-63 i w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni pok. nr 6, tel. 16-621-64-11 wew. 552.

„Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu”. Z chwilą zgłoszenia chęci nabycia przez członka oczekującego staje się on nabywcą lokalu, a przetarg zostaje unieważniony,  o czym zainteresowani zostaną poinformowani w dniu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.