Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu przy ulicy Poniatowskiego 45C działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2023.438 t.j. z dnia 2023.03.08)

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 o powierzchni użytkowej 29,20 m2 położonego w Jarosławiu przy ulicy Sienkiewicza w budynku wielomieszkaniowym nr 6, usytuowanym na III piętrze, składającym się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc.

Cena wywoławcza wynosi: 125.778,- złotych.

Wadium wynosi: 12.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 roku
o godz. 10
00 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu (z dopiskiem – WADIUM SIENKIEWICZA 6/15) najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2024 roku.

Lokal można pooglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu (16)621-53-25.

Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną
o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-888-95-52 wew. 552.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu informuje, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.