Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na os. Witosa 2, o powierzchni 28,90.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi 12,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Poniatowskiego 45C,
w dniu 24.01. 2024 r. o godz. 9³º

Wadium należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
nr
56 9096 0004 2001 0053 9308 0002
kopię potwierdzenia przelewu należy okazać przed przystąpieniem do przetargu. Szczegółowych informacji uzyskać można
w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu do chwili podpisania umowy najmu.