Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na os. Pułaskiego 12, o łącznej pow. – 257,10.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi 7,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 6 650,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Poniatowskiego 45C,
w dniu 9.11. 2023 r. o godz. 11³º

Wadium należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
nr
56 9096 0004 2001 0053 9308 0002
najpóźniej dzień przed przetargiem (kopię potwierdzenia przelewu należy okazać przed przystąpieniem do przetargu). Szczegółowych informacji uzyskać można
w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu do chwili podpisania umowy najmu.