Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 45C działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2023.438 t.j. z dnia 2023.03.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU NIEMIESZKALNEGO – GARAŻU NR 16 o pow. 25,32 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kopernika obok budynku nr 1, usytuowanym w obrębie nr 4 na działce nr 3637. Lokal stanowi boks garażowy o nieregularnym kształcie w formie zbliżonej do trapezu wybudowany w latach 70-tych XX wieku, parterowy z betonową posadzką, posiadający kanał naprawczy. Boks wyposażony jest w instalacje elektryczną oraz drewniane wrota wjazdowe, górą przeszklone.

 

Cena wywoławcza wynosi: 27.669,- złotych.

Wadium wynosi: 3.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku o godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium rachunek bankowy nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem ,,wadium garaż Kopernika’’ lub gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 830.

 

Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Art. 6 §1 ust. 4 oraz art. 12 §1 ust. 2 osobie, która przetarg wygra przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z tym powstaje członkostwo w spółdzielni poprzez złożenie deklaracji członkowskiej.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać na w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-888-95-52 wew. 552.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.