Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na os. Pułaskiego 12, o łącznej pow. – 257,10 m².

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi 8,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości: 7 600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się,  że  w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Poniatowskiego 45C,
w dniu 15.03. 2023 r. o godz. 11³º

 

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:00 lub na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002 najpóźniej dzień przed przetargiem (kopię potwierdzenia przelewu należy okazać przed przystąpieniem do przetargu). Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu do chwili podpisania umowy najmu