Informacja Zarządu do Życia Podkarpackiego

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                                     Jarosław dnia 25-03-2013

w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 45,     37-500 Jarosław

tel,fax. 016 621 64 11,   tel. 016 621 32 34

e-mail:  sm-jaroslaw@sponsor.com.pl

 

Na prośbę Pana Redaktora Zarząd Spółdzielni wyjaśnia:

 

Pan Burmistrz Miasta Jarosławia posiada interpretacje prawne organów, które uczestniczyły pośrednio lub bezpośrednio w procesie legislacyjnym ustawy (z nia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu posiada interpretację niezależnych kancelarii prawnych (Kancelaria Radców Prawnych „Klatka i partnerzy” oraz Kancelarii Adwokackiej dr Henryk Streit); które w zasadniczy sposób różnią się
w kwestii określenia podmiotu, zobowiązanego do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Naszym zdaniem Spółdzielnia nie może składać deklaracji za swoich członków i użytkowników lokali.

W kontekście różniących Burmistrza i Spółdzielnię stanowisk w sprawie realizacji postanowień ww ustawy z naszej inicjatywy Zarząd Spółdzielni spotkał się w niu 22 marca br. z Burmistrzem i jego zastępcami przy udziale przewodniczącego Rady Miasta ustalając wspólne działanie w sprawie przyjmowania deklaracji. Przyjęto wówczas wspólne stanowisko polegające na pozostawieniu rozstrzygnięcia sporu prawnego przez stosowne instytucje (Sąd Administracyjny) natomiast w kwestii obsługi członków Spółdzielni – mieszkańców miasta przyjęto wniosek Zarządu Spółdzielni aby przyjmować od Nich deklaracje i nie odsyłać z Urzędu, jak również zadbać o kulturalną ich obsługę, która w dniach poprzedzających nasze spotkanie urągała modelowi zachowania się urzędnika wobec petenta.

Dziwi Nas zatem inne postępowanie Burmistrza Miasta niż to, które zostało ustalone na wspólnym spotkaniu.

Zarzucanie Spółdzielni, że działa wbrew interesowi swoich członków, a wręcz na Ich szkodę jest całkowicie nietrafne i fałszywe, niegodne urzędom osób, które je rozgłaszają. Niniejszym wyjaśniamy, że jednym z najważniejszych powodów naszego postępowania jest ochrona wszystkich członków Spółdzielni i zamieszkałych w naszych zasobach osób przed możliwością naliczenia przez Miasto – jednostronną decyzją – wyższych opłat. Zastępując poszczególnych użytkowników lokali jedną deklaracją można doprowadzić do sytuacji odpowiedzialności zbiorowej w przypadku zachowań pojedynczych mieszkańców, którzy w żaden sposób nie zamierzają prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, a deklarację złożą za selektywną zbiórką.

Art. 3 ust. 1 UCPG określa „utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy” naszym zdaniem próba zrzucenia ypełniania deklaracji na Spółdzielnię Mieszkaniową, w konsekwencji pobierania opłat i przekazywanie ich na konto Urzędu Miasta można traktować jako uchylanie się od wypełniania ustawowych obowiązków, stworzenie precedensu i „rozmydlenia” kwestii wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, które Uchwałą Rady Miasta zostały ustalone w wysokości 13,50 zł i 19,00 zł/os/m-c odpowiednio dla odpadów segregowanych i nie segregowanych.

Do tej pory Spółdzielnia realizuje podobne zadania przez zawarcie stosownej umowy na odbiór i wywóz na wysypisko wytwarzanych w naszych zasobach odpadów praktycznie nie segregowanych za kwotę 7,65 zł/os/m-c.

Na koniec pytanie czy władze Miasta Przemyśla posiadają inne interpretacje niż Burmistrz Miasta Jarosławia, czy też inaczej postrzegają sposób wykonania ustawy ?.

Powyższy tekst autoryzujemy w całości bez wykreśleń i dodatków poczynionych ewentualnie przez redakcję.

W imieniu Zarządu:

Czesław Staśkiewicz                                  Adam Pikuła

Prezes Zarządu                               Z-ca Prezesa Zarządu