Przetarg ofertowy nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła nr 27 w Jarosławiu

Sprostowanie do przetargu na przebudowę kotłowni gazowej Jana Pawła II 27

Wydłuża się termin dotyczący przebudowy w części budowlanej do dnia 31 października 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła nr27 w Jarosławiu.
Termin wykonania w części budowlanej do 30.09.2017r.

Termin wykonania w części technologii kotłowni do 15.09.2017r
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 21.07.2017r do godz. 800.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .

 

Komunikat z dnia 13.07.2017 w sprawie płatności i terminów zakończenia robót

Dopuszcza się częściowe fakturowanie robót w trzech częściach po wykonaniu następujących etapów robót:

I etap:      technologia kotłowni z niezbędnymi robotami budowlanymi i elektrycznymi w pomieszczeniu kotłowni, termin zakończenia etapu do 15.09.2017r;

II etap:     roboty zewnętrzne, termin zakończenia etapu do 10.11.207r;

III etap:    po odbiorze końcowym w terminie do 30.11.2017r.

 

Pliki do pobrania: