Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II, o pow. – 216,00 m².

Cena wywoławcza lokalu użytkowego wynosi 10,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności
i zobowiązania się,  że  w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej
w umowie najmu.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45C, w dniu 9.07.2024 r. o godz. 9³º

 

Wadium należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002
kopię potwierdzenia przelewu należy okazać przed przystąpieniem do przetargu. Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie przetargu do chwili podpisania umowy najmu.