Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2023.438 t.j. z dnia 2023.03.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 o pow. 21,80 m2 położonego w Jarosławiu przy ulicy im. Sienkiewicza w budynku wielomieszkaniowym nr 2, usytuowanym na parterze, składającym się z pokoju, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnej do tego lokalu samodzielnej piwnicy o powierzchni 9,00 m2.

 

Cena wywoławcza wynosi: 112.862,- złotych.

Wadium wynosi: 10.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku o godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem ,,wadium Sienkiewicza’’ lub gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 830.

Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej.

Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-888-95-52 wew. 552.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.